Foredrag

Foredrag


Jeg holder oplæg, foredrag og temadage i hele landet. Tid, sted og indhold planlægges og koordineres via telefon eller mail. Eksempler på nyligt afholdte foredrag er oplistet nedenfor.


Menneskesyn til eftersyn

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?


Corona-etik

En virus kender ingen grænser. Men kan en virus også flytte de etiske grænser? Corona-pandemien har ikke alene udfordret vores normer og værdier men skaber samtidig en række nye etiske dilemmaer, som verden ikke før har set. Dilemmaer som eksempelvis omhandler prioritering, grænseoverskridende hjælp, overvågning, økonomi vs. menneskeliv. Foredraget præsenterer en lang række etiske spørgsmål og inviterer til dialog herom


Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er en af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.


Kan man dø for sent?

’Hun døde alt for tidligt’. Sådan kan det lyde, når en person er død. Men vil det modsatte udtryk også give mening: ’Hun døde alt for sent’? Svaret er ja. Udtrykket giver mening som aldrig før. Vi er gode til at redde livet men dårlige til at redde døden, når den kommer. Det handler om vores forhold til døden og vores kamp for at udskyde det uafvendelige. Men i kampen for at forlænge livet, kan det tabes undervejs. Derfor er det i visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere dødsprocessen. Foredraget fokuserer på den udsigtsløse behandling og hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, der ikke kun behandler, men også finder mening i at lade være. Det handler ikke om at beregne, hvad der er udsigtsløst, men om at spørge til patientens udsigt.


Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel

Foredraget omhandler overgangen i livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv pensionist. Hvad giver mening når man går på pension og hvilken rolle får man og hvilken rolle tager man. En række emner behandles fra en etisk vinkel, hvoraf kan nævnes ’livskvalitet’, ’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og ’prioritering’. Foredraget fokuserer særligt på etikkens synlighed, hvor værdighed og sårbarhed står centralt.


Greb om etikken i livet med demens

Livet med demens rummer talrige etiske spørgsmål og dilemmaer, hvor det ofte er vanskeligt at finde vej i det etiske landskab. Der kan være langt fra højt besungne værdibegreber til et værdigt greb i praksis. Tvivlen kan eksempelvis opstå i tilknytning til bolig, mad, medicin, hygiejne, fortielser, overvågning og udsigtsløs behandling etc., hvor etikken altid bliver synlig i menneskelige relationer. Men hvor finder vi det etiske kompas når demens er et vilkår? Foredraget fokuserer på identificering og håndtering af etiske dilemmaer i livet med demens


Etisk design og designeretik

Ethvert design fra urtepotter til bruseforhæng afstedkommer etiske spørgsmål. Med dette foredrag fokuseres på de steder, hvor nyt design åbner for etiske minefelter, hvilket konkret handler om design af huse, adfærd, tøj, børn, kroppen, dyr, fødevarer, biler, robotter og våben. Foredraget leverer et overblik over de etiske spørgsmål og dilemmaer, der bør medtænkes i forbindelse med design. Spørgsmål og dilemmaer, som ikke alene udgør designerens kvaler, men som angår os alle.


Etik i psykiatrien

Foredraget identificerer de enkelte dilemmaer, som kommer til syne i forbindelse med behandling, tvang, fortrolighed, pårørendeinddragelse osv. Herunder præsenteres etiske dilemmaer i mødet med børn, unge og ældre patienter såvel som etiske dilemmaer specifikt knyttet til sygehus- distrikt-, social- og retspsykiatrien. Etik på det psykiatriske område handler frem for alt om den enkeltes blik for patienten. Dette foredrag forsøger at skærpe dette blik og peger desuden på nye handlemuligheder.


Identificering og håndtering af etiske situationer i klinisk praksis

Svære etiske situationer præger ofte vores hverdag. Situationer hvor der skal træffes nogle vanskelige valg, hvor man som person bliver sat på en hård prøve. Grundværdier såsom respekt, ansvar og professionalisme udfordres, hvor det jeg skal eller bør gøre ikke hænger sammen med det jeg kan gøre. Fokus rettes mod forståelse af etikkens egenart samt identificering og håndtering af det etiske dilemma i hverdagens arbejde.


Ret til børn eller ret til hjælp til børn?

Før var børn en omstændighed. I dag er de blevet en behandlingsmæssig nødvendighed. De behandlingsmæssige muligheder er mange, men hvor går grænsen når vi dyrker sex uden at få børn og får børn uden at dyrke sex? Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd.


Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd

Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi 'kan' gøre hænger ikke altid sammen med det vi 'bør' gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer der opstår når vi lægger livet og døden i menneskets hænder? Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer der opstår ved livets begyndelse og afslutning.


Et stykke med etik, tak!

Det man engang forstod ved etik er nærmest det modsatte i dag. Før var etikken uudtalte normer og værdier, som ikke stod til diskussion. I dag er etik noget der diskuteres uden ende. Mål og middel er således byttet rundt. Før var den etiske drøftelse vigtig men mest af alt et middel til dannelsen af en mere fast karakter. I dag drejer det sig i højere grad om, hvordan ens egne erfaringer kan gøre gavn i den etiske diskussion. En diskussion som ofte synes at være et mål i sig selv. Før var etik det ankerpunkt, hvorfra mine handlinger havde sit udgangspunkt. I dag står selve udgangspunktet til diskussion med værdirelativisme til følge. Hvor etikken førhen afspejlede den enkeltes tavst oplærte karakteregenskaber er etik nu blevet noget vi i stort omfang anklager andre for at mangle. Etik er således blevet fortsatte påmindelser, som var det en diskretionslinje i banken.


Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Men i hvilket omfang bør teknologien henholdsvis supplere og evt. erstatte den menneskelige kontakt? Hvilken plads får de økonomiske hensyn set i forhold til de menneskelige hensyn når nye teknologier tages i brug? Teknologiens positive muligheder skal udnyttes, samtidig med at værdigheden bevares. Men vi står med nogle vanskelige valg, hvor grundværdier såsom respekt og ansvarlighed udfordres, hvor det vi skal eller bør gøre ikke altid hænger sammen med det vi kan gøre. Fokus rettes mod identificering og håndtering af de mange nye etiske dilemmaer forbundet med velfærdsteknologi.


Diagnosedanmark

Det er blevet stadig sværere at leve som sund og rask i Danmark. Hvor man før var sund, hvis ikke man var syg, er sundhed blevet et mål i sig selv. At være rask er også de færreste forundt nu hvor vi bliver syge før vi er det gennem forebyggelse, test, screeninger og andre velmenende tiltag. Med dette oplæg fokuseres på de mange etiske implikationer vi ser i diagnosedanmark og ikke mindst de mange forskellige veje ind og ud af dette etiske landskab.


Med liv og død i menneskets hænder

Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder. Muligheder for at skabe liv og afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse når vi tager livet i egne hænder? Er vores syn på mennesket under udvikling eller afvikling? Fokus rettes mod de mange etiske dilemmaer affødt af ny bioteknologi og ikke mindst hvordan disse dilemmaer bedst håndteres. Aktuelle etiske temaer inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer der opstår ved livets begyndelse og afslutning.